Nõmme tee 2
13426 Tallinn
Mob/SMS: +372 5645 5461
info@kurtidespordiliit.ee

Spordialade reglement

 EKSL VÕISTLUSTE ÜLDJUHEND

 I EESMÄRK

 Eesti Kurtide Spordiliidu (edasipidi EKSL) meistrivõistluste eesmärgiks on EKSL meistrite selgitamine üldjuhendi punktis IV loetletud spordialadel ja üldkokkuvõttes parima seltside ja/või üksuse väljaselgitamine. Samas ka kuulmispuudega õpilaste, täiskasvanute ja veteranide tervislike eluviiside ja sportimisharrastuse ergutamine ning kuulmispuudega inimeste spordi arendamine ja populariseerimine tervikuna.


II OSAVÕTJAD

1. Võistlustest Eesti Kurtide Spordiliidu meistritiitlile võivad osa võtta kõik kuulmispuudega inimesed, kelle kuulmislangus paremini kuulvas kõrvas on vähemalt 55dB (ICSD Audiogrammi juhend 13.11.2009)
Eesti meistrivõistlustel võivad osaleda:
Eesti Vabariigi kodanikud, või noorte vanuseklassi kuuluvad Eestis alalist elamisluba omavad
Eesti kodakondsuseta isikud, või kodakondsuseta isikud, kes on Eestis elanud vähemalt ühe aasta ja esitavad Kodakondsus- ja Migratsiooniameti tõendi Eesti kodakondsuse taotlusdokumentide menetlussevõtmise kohta, või Eesti kodakondsust taotlevad teise riigi kodanikud, kes on Eestis elanud vähemalt ühe aasta ja esitavad Kodakondsus- ja Migratsiooniameti tõendi kodakondsuse vahetamise taotlusdokumentide menetlussevõtmise
kohta ning oma senise kodakondsusriigi kuulmispuudega sporti esindava organisatsiooni loa Eestis võistlemiseks (juhul kui nimetatud organisatsiooni reeglistik seda nõuab).
2. Meistrivõistlustel, karikavõistlustel ja muudel võistlustel võivad osaleda ka muude puuetega inimesed. Neil ei ole aga õigust saada Eesti Kurtide Spordiliidu meistri nimetust ja meistrimedalit. Võistkondlikel võistlustel peavad olema kõik võistkonna liikmed Eesti Vabariigi kodanikud või omama Eesti alalist elamisluba, Eesti Kurtide Spordiliidu liimesklubi / seltside liikmed. Igal sportlasel esindab ühel hooajal ühte liikmesklubi/ seltsi.
Võistleja üleminek ühest klubist/ seltsist teise on lubatud ainult peale hooaja/ kalenderplaani lõppu.

 III VÕISTLUSKLASSID JA REEGLID

1. Võistlustel on võistlejad jagatud vanuseklassidesse ( noored, täiskasvanud, veteranid) arvestades selle spordiala iseärasusi.
2. Vanuseklasside kirjeldused on toodud ära EKSL võistluste juhendites.
3 Kõik võistlused viiakse läbi vastavalt spordiala ja EKSL võistlusmäärustele.
4. Kui meistri- või karikavõistlusest võtab osa vähem kui 5 sportlast on korraldajail õigus võistlus ära jätta või ümber nimetada tavaliseks võistluseks.
5. EKSL võistlustel on üldjuhul stardimaksuks 3 eurot. Mitteliikmetel kahekordne stardimaks. Laagrites toimuvate võistluste stardimaksud täpsustatakse vastava laagri juhendis. Iga spordiala juhendis määratletakse stardimaksu suurus ja tasumise kord.
6. EKSL võistlustel järgitakse võistluspaiga sisekorraeeskirju. KEELATUD on suitsetada, tarbida alkohoolseid jooke jmt.
7. EKSL spordivõistlustel on kohustuslik kanda spordiriietust (võistlusvorm, spordidress, spordijalats, trikoo jms)
8. Osaleja kinnitab oma allkirjaga registreerimiselehel ühtlasi ka oma vastutust võimalike terviseriskide eest.

 IV SPORDIALAD

 Võisteldakse võistkondlikel- ja individuaalaladel. Spordialade loetelu ja nende toimumise aeg ning koht on kirjas võistluskalendris (vt spordikalender 2013)

V TULEMUSTE ARVESTAMINE
 
1. Individuaalaladel peetakse reeglina eraldi arvestust nii meestele kui naistele, kui konkreetne võistlusjuhend ei määra teisiti.
2. Võistkondlikult peetakse reeglina üldarvestust, kui konkreetne võistlusjuhend ei teisiti.
3. Turniirisüsteemi korral võistlustulemuste arvestamisel lähtutakse punktide võrdsuse korral järgnevalt võitude ja kaotuste suhtest, nende võrdsuse korral aga omavahelisest mängust.
4. Igas vanuserühmas peab olema vähemalt 3 sportlast.
5. Kui vanuserühmas on vähem kui 3 sportlast, siis vastava spordivõistluse peakohtunik või kohtunike kolleegium otsustab sportlaste ümberpaigutuse kõrgemasse klassi.
6. Kui ei ole võimalik rakendada p. 5, võib jätta vanuserühma vähem kui 3 võistlejat. Sel juhul ei ole õigust anda välja EKSL meistritiitlit.
7. Korraldaja esitab võistluste lõpp-protokolli EKSL sekretariaati digitaalsel kujul hiljemalt kaks nädalat peale võistluse toimumist.

 VI PAREMUSJÄRJESTUS JA PARIMATE VÄLJA SELGITAMINE

Spordialadel selgitatakse paremusjärjestus sportlike tulemuste alusel. Igal spordialal liidetakse osalejate punktid (nii meeste kui naiste omad) seltside kaupa kokku.
Spordiala võitja saab 20 punkti, teine koht 15, kolmas 12, neljas 10, viies 9, kuues 8, seitsmes 7, kaheksas 6, üheksas 5, kümnes 4, üheteistkümnes 3 jne. Iga osavõtja saab vähemalt kolm punkti. Neid punkte arvestatakse üksnes individuaalse paremusjärjestuse koostamisel.
Seltsidele jagatakse punktid igalt alalt järgmiselt: võitja 10 punkti, teine koht 8, kolmas koht 6, neljas koht 5, viies koht 4 jne. Kõigi alade kokkuvõttes enim punkte kogunud selts on aasta sportlikum selts. Võrdsete punktide korral nii alade lõikes kui kokkuvõttes saab määravaks kõrgemate kohtade arv.
 
VII AUTASUSTAMINE
 
1. Meistrimedaleid ei anta välja, kui vastavas vanuseklassis on vähem kui 3 kuulmispuudega osavõtjat.
2. a) üksikspordialadel 1. Koha võitnud sportlast autasustatakse medali ja diplomiga; 2.-3.koha võitjad autasustatakse diplomiga, kui osaleb vähemalt kolm (3) sportlast; b) üksikspordialadele 1.-3.koha võitjad autasustatakse medalite ja diplomitega, kui osaleb vähemalt (4 ) sportlast;
3.a) Võistkondlikel aladel autasustatakse esimese koha saavutanud võistkonna liikmeid medalite ja diplomitega, teise ja kolmanda koha võitnud võistkonna sportlasi diplomiga, kui osaleb vähemalt kolm (3) võistkonda;
b) Võistkondlikel aladel autasustatakse esimese kolme võistkonna sportlasi diplomi ja medalitega, kui osaleb vähemalt neli (4) võistkonda.
c) Võistkondi, kes saavutasid 1.-3. koha autasustatakse karikatega.
4. Kui meistrivõistlustel saavutab esikoha mitte-kuulmispuudega sportlane, siis antakse meistritiitel esimesele kuulmispuudega sportlasele.
5. Võistluste organiseerijad ja läbiviijad võivad teha võitjatele kingitusi.

 VIII PROTESTID

 Võistluste käigus tekkinud küsimused ja protestid lahendatakse iga spordiala meistrivõistluste peakorraldaja ja/või ala peakohtuniku poolt samal võistlusel.

IX EELREGISTREERIMINE
 
1. Eelregistreerimine toimub e-mailile: info@kurtidespordiliit.ee ja lõpeb reeglina 4 päeva enne esimest võistluspäeva, kui vastava võistluse juhendis ei ole märgitud teisiti.
Võistkondade eelregistreerimine lõpeb reeglina 10 päeva enne esimest võistluspäeva. Vähese registreerunud võistkondade arvu puhul on õigus korraldajal koos Eesti Kurtide Spordiliidu juhatusega võistlus ära jätta.
2. Eelregistreerimine on võistlejatele nimeline ja üldjuhul kohustuslik alljärgneva vormi alusel:

Ürituse nimetus ...............................................
Aeg ja koht .....................................................
Lähetaja ..........................................................

Jrk.nr Nimi Ala, vanusklass
     

3. Eelregistreerimise eest vastutab selts /klubi juht.
4. Eelregistreerimise kinnitus saadetakse tagasi samale e-maili aadressile, kust tuli eelregistreerimine.
5. Puudulikke eelregistreerimisi ei arvestata.

Võistlusalade juhenditega saab tutvustada EKSL koduleheküljel www.kurtidespordiliit.ee hiljemalt 20 päeva enne võistluste algust.

 

Eesti Kurtide Spordiliidu juhatus

 

Jaanuar 2013.a.

Eesti Kurtide Spordiliidu võistluste üldjuhend