Nõmme tee 2
13426 Tallinn
Mob/SMS: +372 5645 5461
info@kurtidespordiliit.ee

Eesti Kurtide Spordiliidu põhikiri

I Üldsätted

1.1. Eesti Kurtide Spordiliit (edaspidi EKSL) on heategevuslik Eesti Vabariigis tegutsevaid kurtide spordiühendusi vabal algatusel ning võrdsetel alustel avalikes huvides ühendav ühendus, mis tegutseb liikmete omavalitsuse alusel ning võib omada palgalist tegevaparaati.
1.2. EKSL on eraõiguslik juriidiline isik oma põhikirja, pitsati, pangaarvete ning atribuutikaga. EKSL õigusvõime tekib tema kandmisega mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse (edaspidi register) ja lõpeb kustutamisega registrist.
1.3. EKSL juhindub oma tegevuses põhiseadusest, seadustest ja muudest õigusaktidest, Eesti Olümpiakomitee, Eesti Paraolümpiakomitee,  Eesti Kurtide Liidu ning käesolevast põhikirjast. Kui põhikirja säte on vastuolus seaduses sätestatuga, kohaldatakse seaduses sätestatut.
1.4. EKSL on asutatud Tallinnas 23.11.1991.a.
1.5. EKSL asukoht on Tallinn, Eesti Vabariik.
1.6. EKSL on asutatud tähtajatult.
1.7. EKSL majandusaasta algab 01.jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.

II Eesmärk ja ülesanded

2.1. EKSL eesmärgiks on võistlusspordi ja tervistava sportliku tegevuse organiseerimine kurtidele inimestele.
2.2. EKSL ülesanded on :
2.2.1. kurtide sportlaste esindamine rahvusvahelises kurtide spordiliikumises;
2.2.2. liikmete seaduslike huvide kaitsmine;
2.2.3. suhete loomine ja koostöö arendamine rahvusvaheliste ja vabariiklike spordiorganisatsioonidega;
2.2.4. informatsiooni edastamine liikmetele;
2.2.5. koostöö juriidiliste- ja üksikisikutega, kes tegutsevad sporditöö valdkonnas;
2.2.6. vabariiklike spordivõistluste korraldamine;
2.2.7. kurtide inimeste spordiühenduste loomisele ja tegutsemisele võimaluste piires kaasaaitamine;
2.2.8. koostöö kurtide ja vaegkuuljate laste koolidega sporditöö valdkonnas;
2.2.9. ürituste organiseerimine ja sponsorite otsimine rahaliste vahendite saamiseks
2.2.10. stimuleerib kurtide spordi arendamisel silmapaistnud isikuid, annab välja stipendiume vastavalt kehtivatele tingimustele ja korrale.

III Vahendid

3.1. EKSL vara ja vahendid on EKSL poolt soetatud ja sponsorite annetatud vara.
3.1. EKSL vara ja vahendite tekkimise allikad on:
3.1.1. riiklikust- ja erasektorist ning projektitööst eraldatavad vahendid;
3.1.2. sisseastumis- ja liikmemaksud;
3.1.3. heategevus- ja tuluüritused;
3.1.4. sponsorabi;
3.1.5. annetused, kingitused eraisikutelt
3.1.6. muust, mis on vajalik põhikirjalise tegevuse arendamiseks
3.2. EKSL vara ja rahalisi vahendeid kasutatakse põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks ja vastavalt juhatuse otsusele majanduskuludeks, spordivõistluste korraldamiseks, rahvusvaheliste spordiorganisatsioonide liikmemaksude tasumiseks, osalemiseks rahvusvahelistel võistlustel ja nõupidamistel või konverentsidel, spordiseltside abistamiseks, noortespordi toetamiseks.
3.3. EKSL võib omada ja omandada igasugust vara, mis on vajalik põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks ja mille omamine ei ole vastuolus kehtivate seadustega.
3.4. EKSL ei kanna varalist vastutust oma liikmete varaliste kohustuste eest, liikmed ei kanna varalist vastutust EKSL varaliste kohustuste eest.
3.5. EKSL ei jaga oma vara või tulu ega anna materiaalset abi või rahaliselt hinnatavaid soodustusi oma asutajale, liikmele, juhtimis- või kontrollorgani liikmele, temale annetusi teinud isikule või sellise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmele ega nimetatud isikutega seotud isikutele tulumaksuseaduse § 8 punkti 1 tähenduses.

IV Liikmed

4.1. Liikmeteks võivad olla käesolevat põhikirja tunnistavad ja selle järgi käituda soovivad kurtide inimeste ühendused.
4.2. Liikme vastuvõtmine või tema väljaastumine toimub kirjaliku sooviavalduse alusel.
4.3. Liikme vastuvõtmise, väljaastumise ja väljaarvamise otsustab EKSL juhatus.
4.4. EKSL-ist saab välja astuda pärast majandusaasta lõppu või pärast 3 kuulise etteteatamistähtaja möödumist. Liikme lahkumisel või väljaarvamisel tasutud liikmemaksu ei tagastata.
4.5. Liikme võib juhatuse otsusega EKSL-ist välja arvata kui liige:
4.5.1. ei osale EKSL töös;
4.5.2. ei ole 2 aasta jooksul mõjuva põhjuseta tasunud liikmemaksu;
4.5.3. eirab käesolevat põhikirja;
4.5.4. on mõjuval põhjusel kaotanud EKSL usalduse.
4.6. Liikme väljaarvamisest punktis 4.5 toodud alustel teatab juhatus väljaarvatavale liikmele 1 kuu enne koosoleku toimumist. Väljaarvataval liikmel on õigus osaleda sellel koosolekul omapoolsete selgitustega. Liikme väljaarvamise otsus on langetatud, kui selle poolt hääletab ¾ juhatusest.
4.7. Väljaarvatud liige võib nõuda oma väljaarvamise küsimuse arutamist järgmisel üldkoosolekul, mille otsus on lõplik.
4.8. Liikmete õigused ja kohustused:
4.8.1. EKSL liikmetel on õigus:
4.8.1.1. osaleda ja hääletada EKSL üldkoosolekul.
4.8.1.2. olla valitud EKSL juhtorganitesse alates 18.eluaastast;
4.8.1.3. osaleda EKSL korraldavatel üritustel;
4.8.1.4. esitada ettepanekuid ja arupärimisi EKSL puudutavates küsimustes;
4.8.1.5. osaleda oma personaalküsimuse arutamisel;
4.8.1.6. astuda EKSL-st välja kooskõlas käesoleva põhikirjaga;
4.8.2. Liige on kohustatud:
4.8.2.1. järgima EKSL töös osalemisel käesolevat põhikirja ja EKSL juhtorganite otsuseid;
4.8.2.2. osalema EKSL tegevuses ning täitma oma lepingulised kohustused EKSL ees;
4.8.2.3. tasuma õigeaegselt liikmemaksu;
4.8.2.4. mitte esindama EKSL-d ilma vastava volituseta
4.8.2.5. teavitama EKSL juhatust oma ümberkujundamisest, tegevuse lõpetamisest, põhikirja muutmisest mõistliku tähtaja jooksul;
4.8.2.6. pidama oma liikmete üle arvestust ja nõudmisel esitama sellekohast  teavet EKSL juhatusele;
4.8.2.7. hoolikalt suhtuma EKSL-ilt saadud varasse, selle kaotsiminekul või riknemisel hüvitama kahju;
4.8.2.8. hoidma EKSLi head mainet

V Üldkoosolek

5.1.  EKSL kõrgeimaks organiks on liikmete üldkoosolek.
5.2. Üldkoosolek on korraline või erakorraline.
5.3. Korraline üldkoosolek kutsutakse kokku juhatuse poolt kuid mitte harvem kui 1 kord aastas.
5.4.  Erakorraline üldkoosolek kutsutakse kokku juhatuse poolt, teatades sellest liikmetele ette vähemalt 2 nädalat. Erakorralise koosoleku kutsub juhatus kokku juhul, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt ½  liikmetest.
5.5. Korralise üldkoosoleku toimumise aeg, koht ja päevakord teatatakse juhatuse poolt liikmetele vähemalt 1 kuu enne selle toimumist kirjalikult.
5.6. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel on esindatud üle poole EKSL liikmetest.
5.7. Põhikirja  muutmiseks on vaja 2/3 häälteenamust, eesmärgi muutmiseks on vaja kõigi liikmete nõusolek.
5.8. Teised üldkoosoleku otsused on vastuvõetud lihthäälteenamusega.
5.9. Üldkoosolek valib juhtorganid korraliselt iga 4 aasta tagant.
5.10. Kui üldkoosolek ei ole otsustusvõimeline, kutsub juhatus hiljemalt 3 nädala jooksul kokku sama päevakorraga koosoleku, mis on pädev vastu võtma otsuseid sõltumata sellel osalejate arvust.
5.11. Üldkoosoleku pädevuses on:
5.11.1 eesmärgi muutmine;
5.11.2 põhikirja muutmine ja täiendamine;
5.11.3 juhatuse ja revisjonikomisjoni valimine;
5.11.4 juhatuse ja revisjonikomisjoni aruannete ärakuulamine ja hindamine;
5.11.5 aastaaruande kinnitamine;
5.11.6 EKSL ühinemine, jagunemine ja lõpetamine;
5.11.7 juhatuse või muu organi liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise otsustamine ja selles tehingus või nõudes EKSL-i esindaja määramine;
5.11.8. EKSL-ile kuuluva kinnisvaraga või registrisse kantud vallasvaraga tehingute tegemise otsustamine ja selle tehingu tingimuste määramine;
5.11.9 sisseastumis- ja liikmemaksu  suuruse otsustamine;
5.11.10 muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite pädevusse.
5.12. Juhatuse või revisjonikomisjoni välja langenud liikmete asemele valib järgmine üldkoosolek uued liikmed, kelle volitused algavad kohe peale valimist ja kestavad kuni korraliste valimisteni.
5.13. Üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid küsimustes, mis on üldkoosoleku kokkukutsumisel teatavaks tehtud. Küsimustes, mida ei ole üldkoosoleku kokkukutsumisel teatavaks tehtud, võib vastu võtta otsuseid, kui üldkoosolekul osalevad või on esindatud kõik EKSL liikmed.
5.14. Põhikirja muudatus jõustub selle registrisse kandmisest. Põhikirja muudatuse registrisse kandmise avaldusele lisatakse põhikirja muutmise otsus ja põhikirja uus tekst.

VI Juhatus

6.1. Üldkoosolekute vahelisel ajal juhib EKSL tegevust juhatus, millesse üldkoosolek on valinud hääletamise teel 4 aastaks 7 liiget. Juhatuse liikmed valivad enda hulgast juhatuse esimehe.
6.2. Juhatuse koosolekud toimuvad vähemalt 1 kord kvartalis. Juhatuse koosoleku kutsub kokku president (juhatuse esimees) või vähemalt kaks liiget oma kirjaliku motiveeritud  taotluse alusel.
6.3. Juhatuse koosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb üle poole liikmetest. Häälte võrdse jagunemise korral on otsustavaks presidendi hääl. Kui mõni juhatuse liige ei osale korduvalt juhatuse töös või soovib lahkuda, valib järgmine üldkoosolek tema asemele uue liikme, kelle volitused algavad kohe peale valimisi ja kestavad kuni korraliste valimisteni.
6.4.  Juhatuse pädevus:
6.4.1. tegevuse juhtimine üldkoosolekute vahelisel ajal;
6.4.2. üldkoosolekute otsuste elluviimine;
6.4.3. eelarve kinnitamine, selle täitmise jälgimine;
6.4.4. tegevusaruande kinnitamine ja esitamine üldkoosolekule;
6.4.5. liikmete vastuvõtmise, väljaastumise ja väljaarvamise otsustamine;
6.4.6. üldkoosolekute toimumise aja, koha ja päevakorra kinnitamine;
6.4.7. EKSL esindamine;
6.4.8. liikmete arvestuse pidamine;
6.4.9. palgalise tegevaparaadi - peasekretäri- kinnitamine;
6.4.10. muud seadusega kooskõlas olevad toimingud.
6.5. EKSL-i võib kõigis õigustoimingutes esindada juhatuse esimees üksi või teised juhatuse liikmed ühiselt.
6.6. Juhatuse liikme võib tagasi kutsuda, kui tema kohustused EKSL ees on olulisel määral täitmata, tema võimetus juhtida EKSL tegevust on ilmne või ta on kaotanud üldkoosoleku usalduse.
6.7. Juhatuse liikmed, kes on oma kohustuse rikkumisega tekitanud kahju EKSL-ile, vastutavad tekitatud kahju hüvitamise eest solidaarselt
6.8. Juhatuse liige ei või osaleda hääletamisel, kui otsustatakse tema või temaga võrdset majanduslikku huvi omava isikuga tehingu tegemist või temaga kohtuvaidluse alustamist või lõpetamist EKSL poolt.

VII President

7.1. EKSLi esimees on ühtlasi juhatuse esimees, keda käesolevas põhikirjas nimetatakse presidendiks. President on EKSLi esindusisik. Üldkoosolekul valitud 7 juhatuse liiget valivad endi seast presidendi neljaks aastaks. Presidendi ametikoht võib EKSLi majanduslikust olukorrast tulenevalt olla palgaline. Otsuse selle kohta võtab vastu juhatus, kinnitades ühtlasi töötasu suuruse.
7.2. Presidendi pädevus:
7.2.1. korraldab juhatuse tegevust;
7.2.2. tegutseb EKSL nimel ja esindab seda ilma volituseta;
7.2.3. annab oma tegevusest aru juhatusele ja üldkoosolekule;
7.2.4. vastutab oma tegevuse eest seadustes sätestatud korras.

VIII Peasekretär

8.1. Juhatuse vastava otsuse põhjal teeb EKSL sisulist tööd palgaline tegevaparaat -peasekretär.
8.2. Peasekretär:
8.2.1. korraldab igapäevast sisulist tööd, juhindudes seadustest, põhikirjast ning juhtorganite otsustest;
8.2.2. korraldab finantsaasta eelarve ja esitab selle kinnitamiseks juhatusele ning taotleb vahendeid eelarve tagamiseks;
8.2.3. valmistab ette juhatuse koosolekuid;
8.2.4. kui peasekretär on juhatuse liige, omab ta juhatuse koosolekul hääleõigust;
8.2.4. avab ja sulgeb EKSL pangakontosid
8.2.5. korraldab sisseastumis- ja liikmemaksude arvestust;
8.2.6. tagab raamatupidamise korraldamise vastavuses raamatupidamise seadusele;
8.2.7. omab volituste piires allkirja õigust;
8.2.8. annab oma tegevusest aru juhatusele ja üldkoosolekule;
8.2.9. vastutab oma tegevuse eest seadusega sätestatud korras.
8.3. Juhul, kui EKSL-i töötajale ja juhtimis- või kontrollorgani liikmele makstakse tasu, siis makstav tasu ei ületa samasuguse töö eest ettevõtluses harilikult makstavat tasu.

IX Revisjonitoimkond

9.1. Revisjonitoimkond on sõltumatu kontrollorgan, mis valitakse üldkoosolekul 2 liikmelisena 4 aastaks. Revisjonitoimkond nimetab endi hulgast esimehe. Revisjonitoimkonna liikmetel on õigus osaleda ilma hääleõiguseta juhatuse koosolekutel.
9.2. Revisjonitoimkonna pädevus:
9.2.1. jälgib ja kontrollib põhikirja täitmist;
9.2.2. jälgib eelarve täitmist ja aruandlust;
9.2.3. revideerib vähemalt üks kord aastas EKSL finants- ja majandustegevust;
9.2.4. kaasab vajadusel audiitori;
9.2.5. koostab oma revisjonitegevusest aruande, mille esitab üldkoosolekule, mille päevakorras on aastaaruande kinnitamine.

X Raamatupidamine

10.1. Juhatus tagab EKSL raamatupidamise korraldamise vastavalt raamatupidamise seadusele.
10.2.. Juhatus esitab aruanded üldkoosolekule kuue kuu jooksul, arvates majandusaasta lõppemisest. Sellele lisatakse revisjoni toimkonna aruanne ja olemasolu korral audiitori järeldusotsus.
10.3. Kinnitatud majandusaasta aruandele kirjutavad alla kõik juhatuse liikmed.

XI Ühinemine, jagunemine ja lõpetamine

11.1.EKSL tegevus lõpetatakse :
11.1.1. üldkoosoleku otsusega;
11.1.2. EKSL pankroti väljakuulutamisega või pankrotimenetluse raugemisega enne pankroti väljakuulutamist;
11.1.3. liikmete arvu langemisel alla 2;
11.1.4. üldkoosoleku võimetuse korral valida juhatuse liikmed.
11.2. Tegevuse lõpetamise võib alati otsustada üldkoosolek. Otsus on vastuvõetud, kui selle poolt on hääletanud üle 2/3 üldkoosolekul osalenud liikmetest. Tegevuse lõpetamise registrisse kandmiseks esitab juhatus avalduse registripidajale.
11.3. Lõpetamise otsusele järgneva likvideerimismenetluse viivad läbi juhatuse liikmed, kui üldkoosoleku otsusega ei ole ettenähtud teisiti.
11.4. Likvideerijad lõpetavad EKSL tegevuse, nõuavad sisse võlad, müüvad vara, rahuldavad võlausaldajate nõuded ja annavad pärast võlausaldajate nõuete täitmist alles jäänud vara tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja kantud mittetulundusühingule või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule, et  jätkuks sama suunaline mittetulunduslik tegevus.
11.5. EKSL võib ühineda ainult teise mittetulundusühinguga. Ühendatav  mittetulundusühing loetakse lõppenuks.
11.6. EKSL jagunemine toimub likvideerimismenetluseta jaotumise või eraldumise teel vastavalt seaduses sätestatud korras.

Käesoleva põhikirja muudatused on vastu võetud ning põhikiri kinnitatud Tallinnas EKSLi üldkoosolekul 28.02.2004., muudetud 26.05.2007.a. ja 11.04.2009.a.

Juhatuse liikmed:

Annely Ojastu
Merike Mändsoo
Eero Pevkur
Edgar Liim
Sergei Matvijenko
Sirie Luik
Ilvi Vare