Nõmme tee 2
13426 Tallinn
Mob/SMS: +372 5645 5461
info@kurtidespordiliit.ee

EKSL arengukava
Eesti Kurtide Spordiliit arengukava 2023- 2026 MISSIOON Eesti Kurtide Spordiliidu(EKSL) missioon on olla kuulmispuudega sportlastele usalduslik partner, mitmekülgset sportimist toetava ning arendava keskkonna kujundaja, võimaluste looja Eestis ja rahvusvahelisel areenil. EKSL põhitegevused EKSL tegevus hõlmab erinevaid spordialasid, mida harrastavad kuulmispuudega/kurdid sportlased ja lähtudes oma tegevuses kindlatest põhimõtetest. EKSL arendab ja pakub teenuseid kuulmispuudega/kurtidele sportlastele ja klubidele, osaleb ning korraldab võistlusi, pakub koolitusvõimalusi kuulmispuudega/kurtidele spordihuvilistele, tutvustab kurtidesporti erinevatele sihtrühmadele, korraldab suhteid kurtidespordiga kokku puutuvate huvigruppidega, vastutab kurtidespordi alusdokumentide väljatöötamise ja arendamise eest. EKSL on avalikes huvides tegutsev mittetulunduslik ühing, mis koordineerib kuulmispuudega/kurtide sporti Eestis (erinevate alade harrastamist). EKSL koordineerib kogu kurtide spordialast tegevust Eesti Vabariigis ja on Eesti kurtide spordi kõrgeim esindusorgan EV ning Rahvusvahelises Kurtide Spordiföderatsioonis (ICSD). EKSL arendab kurtide sporti, arvestades kurtide sportlaste ja klubide vajadusi ning tegevuskeskkonna muutusi. EKSL tegutseb kurtide sportlaste huvides ja loob eeldusi kurtide spordiharrastuse kasvule ning hoolitseb EKSLi sise- ja välis- kommunikatsiooni eest. EKSL loob eeldusi Eesti kurtide koondiste kordaminekutele erinevatel spordialadel. Eesti Kurtide Spordiliit arengukava 2023- 2026 VISIOON Vabariiklikult ja rahvusvaheliselt tunnustatud kuulmispuudega sportlase/harrastaja arengut toetav ja võistlusvõimalusi pakkuv kaasaegne organisatsioon. Kurtidele pakutav sport on Eesti suuremates linnades/keskustes viljeletav võistlus- ja tervisespordina ning pakub harrastajatele meeldivaid sportlikke elamusi ja väljakutseid. Kogu tegevus on heal, kvaliteetsel tasemel ja võimaldab kaasata eri vanuses kurte spordihuvilisi. Esindatus rahvusvahelisel tasandil on jätkusuutlik ja konkurentsivõimeline. SWOT TUGEVUSED Toimiv süsteem, Aktiivsed klubid, Aktiivsed harrastajad, Pikad traditsioonid, Võistluskalender, Rahvusvahelised tiitlivõistlused, Riigipoolne finantseerimine NÕRKUSED Kvalifitseeritud kurtide treenerite/aktivistide vähesus, Noorte harrastajate vähesus, Sponsorite vähesus, Meedia vähene huvi. Eesti Kurtide Spordiliit arengukava 2023- 2026 VÕIMALUSED Spordi/tervisespordi kasvav trend, Uued spordialad, Kurtide spordi tutvustamine, Uute klubide teke, Tiitlivõistluste korraldamine, Üldsuse informeerimine OHUD Ressursside vähenemine, Harrastajate arvu vähenemine, Uued- atraktiivsed tegevused, Projektipõhine tegevus, Bürokraatia rahvusvaheliste organisatsioonidega suhtlemisel ja keeruline kuulmislanguse dokumenteerimine STRATEEGILISED EESMÄRGID Kandepinna suurendamine/säilitamine; Uued klubid, aktivistid, treenerid; Uued harrastajad; Vabatahtlike tegevus; Tiitlivõistluste korraldamine; MM, EM erinevatel aladel Eestis (sisekergejõustik rannavolle jt); Edukus; Tiitlivõistlustel võita jätkuvalt medaleid traditsioonilistel aladel; Ressursid; Tasakaalus eelarve; Uued allikad. Eesti Kurtide Spordiliit arengukava 2023- 2026 HETKE OLUKORD 2022.a. seisuga oli EKSLs 5 juriidilist liiget- Tallinna KSS Talkur, Tartu KSS Kaar, Pärnu KSS Eero, Võrumaa Kurtide Ühing, Tartu Hiie Kool • 2022. aastal oli Liidul treeneri kutset omavaid treenereid 2. • Eesti Kurtide Spordiliit korraldab igal aastal Eesti kurtide MV orienteeruvalt 15 erineval spordialal; osaletakse rahvusvahelistel tiitlivõistlustel • Sportlased võitsid 2022.a. Kurtide OM 3 medalit • Liidus töötas üks täistööajaga lepinguline töötaja KURTIDE SPORDI PROPAGEERIMINE Saavutusspordi sidumine noortespordi, koolispordi, akadeemilise spordi ja klubilise tegevusega – kõikide sidusrühmadega • Koostöövalmidus kõigi spordi katusorganisatsioonidega ja riiklike ja kohalike omavalitsuste struktuuridega • Klubide ja huvigruppide innustamine kurtide spordivõistluste korraldamiseks • EKSL kodulehekülje www.kurtidespordiliit.ee ja FB konto ajakohasena hoidmine • Info jagamine sidusrühmadele • Koostöö sporti kajastavate infoportaalidega ja EPK kommunikatsiooni võimaluste ärakasutamine kurtide spordi „jõulisemaks“ esiletoomiseks meedias • Kurtide spordialaste trükiste väljaandmine, tõlkimine ja avaldamise toetamine Eesti Kurtide Spordiliit arengukava 2023- 2026 ÜLDISED EESMÄRGID Tuua kurtide spordile rahvuslikku ja rahvusvahelist tunnustust läbi tiitlivõistluste medalivõitude Luua võimalused ja motivatsioon perspektiivikatele sportlastele sportlastee jätkamiseks ja oma võimete realiseerimiseks Klubilise tegevuse kaudu kaasata võimalikult palju lapsi ja noori treeningutele ning toetada igati harrastajate arvu kasvu ja liikumisharrastust KLUBIDE ROLL Eesti Kurtide Spordiliidu klubid kui liikmed ja partnerid • Klubid kui peamised noorsportlaste koolitajad ja kasvatajad • Klubid kui võistluste korraldajad EESTI KURTIDE SPORDILIIT- EESTI ja RAHVUSVAHELISE SPORDIPOLIITIKA KUJUNDAJANA Eesti Paralümpiakomitee (EPK) liige Rahvusvahelise Kurtide Spordiliidu (ICDS) liige Euroopa Kurtide Spordiliidu (EDSO) liige Põhja- ja baltimaade Kurtide Spordiliidu liige (NBDSF) Koostöö riiklike struktuuride ja teiste spordiorganisatsioonidega SAAVUTUSSPORDI ARENGUSUUNAD Tagada motiveeriv saavutusspordi- ja võistlussüsteem Toimiva järelkasvusüsteemi ja tippsportlase mitmeaastase ettevalmistuse üldmudeli väljatöötamine ja tõhus rakendamine Eesti Kurtide Spordiliit arengukava 2023- 2026 EKSL VÄLJUND AVALIKKUSELE Kohalike ja rahvusvaheliste võistluste ning ürituste korraldaja Võistluste kaaskorraldajana Kurtide spordihuviliste koondamine Edukas esinemine rahvusvahelistel võistlustel Kurtide spordi positiivse kuvandi kujundamine ja hoidmine EKSL RAHASTAMINE Tasakaalus eelarve lähtudes EKSL prioriteetidest / tegevuskavast Riikliku finantseerimise jätkusuutlik areng Sponsorstrateegia arendamine Kaasajastada ja täiustada Eesti Kurtide Spordiliidu turunduslikku väärtuskogumit ja väärtuspakkumisi eesmärgiga stabiliseerida olemasolevat ja genereerida täiendavat rahalisi vahendeid KOOLITUS Kõigi sidusrühmade arengu ja enesetäienduse toetamine Treenerite harituse tõus läbi kvalifikatsioonisüsteemi