Nõmme tee 2
13426 Tallinn
Mob/SMS: +372 5645 5461
info@kurtidespordiliit.ee

Liikmesseltside sportlase klubivahetuse kord

 

Kinnitatud EKSL juhatuse poolt 04. veebruar 2013 a.

 

EESTI KURTIDE SPORDILIIDU (EKSL) LIIKMESKLUBIDE SPORTLASTE

 

KLUBIVAHETUSE KORD

1. Sportlase klubivahetusena käsitletakse sportlase liikumist ühest EKSL liikmesklubist teise klubi liikmeks, eesmärgiga esindada uut klubi piirkondlikel, vabariiklikel või rahvusvahelistel spordivõistlustel.

 
2. EKSL teavitamine sportlase klubivahetuse faktist on nõutav alates vanuseklassist NM16. Nooremate sportlaste vahetuse korda EKSL ei reguleeri ja lähtub noorematele kui NM16 vanuseklassi sportlasele registreerija kinnitusest tema klubilise kuuluvuse kohta.
 
3. Klubivahetuse registreerimisperioodiks EKSL-s on detsembrikuu. Vastavast sooviavaldusest
teavitab sportlane isiklikult või huvitatud klubi Eesti Kurtide Spordiliitu kirjalikus vormis klubivahetuse registreerimisperioodi jooksul.
 
4. Eesti Kurtide Spordiliidu juhatus teeb otsuse esitatud sooviavalduse osas hiljemalt jaanuarikuu jooksul.
 
5. EKSL juhatus omab õigust käsitleda ja teha otsustusi erandjuhtude ilmnemisel (s.o. elu- või õppimiskoha muutus noorsportlaste puhul; senise klubi tegevuse lõppemine vms.) klubivahetusega seotud küsimustes ka muul ajal.
 
6. Teavitus peab olema kinnitatud klubivahetust aksepteeriva endise klubi esindusõigust omava isiku allkirjaga (juhatuse liige või volitatud tegevjuht), uue klubi esindusõigust omava isiku allkirjaga ja sportlase allkirjaga.
 
6.1. Noorema kui 18 aastase sportlase klubivahetuse korral on nõutav lisaks sportlase allkirjale ka tema lapsevanema või hooldaja allkiri. Teavitusena esitatav kirjalik kokkulepe peab olema kehtiv vähemalt 30 päeva selle allkirjastamisest arvates.
 
7. EKSL-i teavitamise hetkeks peavad olema lahendatud klubide vahelised üleminekuga seotud juriidilised ja varalised üksikasjad millekohane kinnitus peab olema fikseeritud ka esitataval teatisel. Vastasel juhul EKSL ei saa klubi vahetust aksepteerida ning sportlase esinemist uue klubi liikmena ei registreerita.
 
8. Nõuetekohaselt teostatud klubi vahetusele järgneva hooaja EKSL sportlase litsentsi lunastab uus klubi.
 
9. Juhul, kui endine klubi ei anna sportlase klubivahetusele omapoolset nõusolekut:
            9.1. ei oma sportlane õigust võistelda uue klubi nimel 1 hooaja vältel, kui tema staaz endise klubi liikmena vahetuse teatise esitamise hetkeks on kuni 4 aastat.
            9.2. ei oma sportlane õigust võistelda uue klubi nimel 2 hooaja vältel, kui tema staaz klubi liikmena vahetuse teatise esitamise hetkeks on üle 4 aasta. Ühe osapoole nõudmisel peab endine klubi olema valmis klubi liikmelisuse algust dokumentaalselt tõestama. Vastasel juhul kehtib piirang uue klubi nimel võistelda järgmise aasta 31.maini, kuid mitte vähem kui 10 kalendrikuud.
 
10. Sportlaste klubi vahetustest tulenevate klubidevahelistesse läbirääkimistesse ja lahend

EKSL klubivahetuse kord