Nõmme tee 2
13426 Tallinn
Mob/SMS: +372 5645 5461
info@kurtidespordiliit.ee

Arengukava 2018 - 2022

 Eesti Kurtide Spordiliidu arengukava aastateks 2018–2022


TEGEVUSED

EKSL tegevus hõlmab erinevaid spordialasid, mida harrastavad kuulmispuudega / kurdid sportlased. Lähtudes oma tegevuses kindlatest põhimõtetest, EKSL: arendab ja pakub teenuseid kuulmispuudega/kurtidele sportlastele ja klubidele,osaleb ning korraldab võistlusi, pakub koolitusvõimalusi kuulmispuudega/kurtidele spordihuvilistele, tutvustab kurtidesporti erinevatele sihtrühmadele, korraldab suhteid kurtidespordiga kokku puutuvate huvigruppidega,vastutab kurtidespordi alusdokumentide väljatöötamise ja arendamise eest.

MISSIOON

Eesti Kurtide Spordiliit(EKSL) on olla kuulmispuudega sportlastele usalduslik partner, mitmekülgset sportimist toetava ning arendava keskkonna kujundaja, võimaluste looja Eestis ja rahvusvahelisel areenil.
EKSL on avalikes huvides tegutsev mittetulunduslik ühing, mis koordineerib kuulmispuudega/kurtide sporti Eestis (erinevate alade harrastamist).
EKSL koordineerib kogu kurtide spordialast tegevust Eesti Vabariigis ja on Eesti kurtide spordi kõrgeim esindusorgan EV ning Rahvusvahelises Kurtide Spordiföderatsioonis (ICSD).
EKSL arendab kurtide sporti, arvestades kurtide sportlaste ja klubide vajadusi ning tegevuskeskkonna muutusi.
EKSL tegutseb kurtide sportlaste huvides ja loob eeldusi kurtide spordiharrastuse kasvule ning hoolitseb EKSLi sise- ja välis- kommunikatsiooni eest.
EKSL loob eeldusi Eesti kurtide koondiste kordaminekutele erinevatel spordialadel.

VISIOON

Vabariiklikult ja rahvusvaheliselt tunnustatud kuulmispuudega sportlase/harrastaja arengut toetav ja võistlusvõimalusi pakkuv kaasaegne organisatsioon.
Kurtidele pakutav sport on Eesti suuremates linnades/keskustes viljeletav võistlus- ja tervisespordina, ning pakub harrastajatele meeldivaid sportlikke elamusi ja väljakutseid.
Kogu tegevus on heal, kvaliteetsel tasemel ja võimaldab kaasata eri vanuses kurte spordihuvilisi. Esindatus rahvusvahelisel tasandil on jätkusuutlik ja konkurentsivõimeline.

SWOT

TUGEVUSED

Toimiv süsteem,
Aktiivsed klubid,
Aktiivsed harrastajad,
Veteranide aktiivne osalemine,
Pikad traditsioonid,
Võistluskalender,
Rahvv. tiitlivõistlused,
Riigipoolne finantseerimine,
Aktiivsed veteranid.

NÕRKUSED

Kvalifitseeritud kurtide treenerite/aktivistide vähesus,
Noorte harrastajate vähesus,
Sponsorit vähesus,
Meedia vähene huvi,
Finantseerimise ebakorrapärasus.

VÕIMALUSED

Spordi/tervisespordi kasvav trend,
Uued spordialad,
Kurtide spordi tutvustamine,
Uute klubide teke,
Tiitlivõistluste korraldamine,
Üldsuse informeerimine.

OHUD

Ressursside vähenemine,
Harrastajate arvu vähenemine,
Uued- atraktiivsed tegevused,
Projektipõhine tegevus,
Bürokraatia RVV org suhtlemisel ja keeruline kuulmislanguse dokumenteerimine.

STRATEEGILISED EESMÄRGID

Kandepinna suurendamine/säilitamine;
Uued klubid, aktivistid, treenerid;
Uued harrastajad;
Vabatahtlike tegevus;
Tiitlivõistluste korraldamine;
MM, EM erinevatel aladel Eestis( sisekergejõustik rannavolle jt);
Edukus;
Tiitlivõistlustel võita jätkuvalt medaleid traditsioonilistel aladel
Ressursid, Eelarve tasakaalus,
Uued allikad.

HETKE OLUKORD

2018 seisuga on Liidul 5 juriidilist liiget- Tallinna KSS Talkur, Tartu KSS Kaar, Pärnu KSS Eero, Võrumaa Kurtide Ühing, Tartu Hiie Kool

 • 2017. aastal oli Liidul treeneri kutset omavaid treenereid 3.
 • Eesti Kurtide Spordiliit korraldab igal aastal Eesti kurtide MV 15 erineval spordialal; 
  osaletakse rahvusvahelistel tiitlivõistlustel
 • Sportlased võitsid 2017.a. Kurtide OM 1 medali
 • Liidus töötas üks täistööajaga lepinguline töötaja

KURTIDE SPORDI PROPAGEERIMINE

Saavutusspordi sidumine noortespordi, koolispordi, akadeemilise spordi ja klubilise tegevusega –
kõikide sidusrühmadega

 • Koostöövalmidus kõigi spordi katusorganisatsioonidega ja riiklike ja kohalike omavalitsuste struktuuridega
 • Klubide ja huvigruppide innustamine kurtide spordivõistluste korraldamiseks
 • EKSL kodulehekülje www.kurtidespordiliit.ee ajakohasena hoidmine
 • Info jagamine sidusrühmadele
 • Koostöö sporti kajastavate infoportaalidega kurtide spordi „jõulisemaks“ esiletoomiseks meedias
 • Kurtide spordialaste trükiste väljaandmine, tõlkimine ja avaldamise toetamine

ÜLDISED EESMÄRGID

Tuua kurtide spordile rahvuslikku ja rahvusvahelist tunnustust läbi tiitlivõistluste medalivõitude.
Luua võimalused ja motivatsioon perspektiivikatele sportlastele sportlastee jätkamiseks ja oma võimete realiseerimiseks.
Klubilise tegevuse kaudu kaasata võimalikult palju lapsi ja noori treeningutele ning toetada igati harrastajate arvu kasvu ja liikumisharrastust.

KLUBIDE ROLL

Eesti Kurtide Spordiliidu klubid kui liikmed ja partnerid

 • Klubid kui peamised noorsportlaste koolitajad ja kasvatajad
 • Klubid kui võistluste korraldajad

EESTI KURTIDE SPORDILIIT- EESTI ja RAHVUSVAHELISE SPORDIPOLIITIKA KUJUNDAJANA

Eesti Paralümpiakomitee (EPOK) liige
Rahvusvahelise Kurtide Spordiliidu (ICDS) liige
Euroopa Kurtide Spordiliidu (EDSO) liige
Põhja- ja baltimaade Kurtide Spordiliidu liige (NBDSF)
Koostöö riiklike struktuuride ja teiste spordiorganisatsioonidega

SAAVUTUSSPORDI ARENGUSUUNAD

Tagada motiveeriv saavutusspordi- ja võistlussüsteem.
Toimiva järelkasvusüsteemi ja tippsportlase mitmeaastase ettevalmistuse üldmudeli väljatöötamine ja tõhus rakendamine.

EKSL VÄLJUND AVALIKKUSELE

Kohalike ja rahvusvaheliste võistluste ning ürituste korraldaja.
Võistluste kaaskorraldajana.
Kurtide spordihuviliste koondamine.
Edukas esinemine rahvusvahelistel võistlustel.
Kurtide spordi positiivse kuvandi kujundamine ja hoidmine.

EKSL RAHASTAMINE

Tasakaalus eelarve lähtudes EKSL prioriteetidest / tegevuskavast.
Riikliku finantseerimise jätkusuutlik areng.
Sponsorstrateegia arendamine.
Kaasajastada ja täiustada Eesti Kurtide Spordiliidu turunduslikku väärtuskogumit ja väärtuspakkumisi eesmärgiga stabiliseerida olemasolevat ja genereerida täiendavat rahalisi vahendeid.

KOOLITUS

Kõigi sidusrühmade arengu ja enesetäienduse toetamine.
Treenerite harituse tõus läbi kvalifikatsioonisüsteemi.

Eesti Kurtide Spordiliidu arengukava 2018 - 2022